بیمه

شرکت‌های بیمه سعی دارند میزان ریسک روزمره زندگی را به کم‌ترین حد خود برسانند. همه ما با انتخاب پوشش‌های بیمه در موارد مختلف، سعی داریم تا برای خطرات و اتفاقات احتمالی آینده سرمایه‌گذاری کنیم تا کمترین خسارت را در زندگی متحمل شویم. پوشش بیمه برای اجاره خودرو در اتولی نیز یکی از سرمایه‌گذاری‌های ما برای جبران خطرات و خسارات احتمالی است که متوجه مهمان ماشین خواهند بود.

در رسیدگی و پرداخت خسارت، شرایط زیر در نظر گرفته شده و اعمال می‌شود. موارد ذکر شده را به دقت مطالعه کنید و مدنظر