اجاره ماشین در تهران

Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Loading interface...Loading interface...Loading interface...

اجاره ماشین در تهران

داشتن یک وسیله نقلیه ایمن در یک روز یا هفته کاری شلوغ در تهران به شما این اطمینان خاطر را میدهد، در زمان معینشده در مکان مورد نظر باشید یا اگر تهران را به عنوان مقصدی برای گشت و گذار انتخاب کردید، بتوانید فاصلههای به نسبت طوالنی بین سایتهای گردشگری در شمال و مرکز شهر را در حداقلترین زمان ممکن سپری کنید. یا حتی اگر تصمیم دارید تهران را به مقصد یکی از شهرستانهای اطراف ترک کنید، هیچ گزینهای به اندازه یک خودرو مستقل کوتاهتر شدن زمان رسیدن به مقصد را برای شما بیمه نمیکند.

جاره ماشین به عنوان اجارهگیرنده به شما این امکان را میدهد که بدون پرداخت هزینههای باال نگهداری و تعمیر ماشین، خودرو مورد نظر خود را برای مدتی معین در اختیار داشتهباشید. در زمان اجاره ماشین کافی است از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کنید تا سفری سالم داشته باشید. اما به عنوان اجارهدهنده، شما این فرصت را دارید که از ماشین خود با اطمینان خاطر کسب درآمد کنید و البته سالمت ماشین شما با پوشش بیمهای مناسب تظمین شدهاست.

برای اجاره ماشین و رانندگی در تهران به عنوان اجارهگیرنده توجه به موارد زیر ضروری است:

گواهینامه معتبر قبل از اجاره ماشین در تهران مطمئن شوید که گواهینامه شما دارای اعتبار است، زیرا به هنگام اجاره ماشین نشان دادن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه ضروری است. گواهینامه خود را همراه کارتهای ماشین همیشه با خود داشته باشید.

ماشین اتومات یا دندهای

گر تصمیم دارید در مسیرهای پرتردد و مسلما پرترافیک رانندگی کنید، ماشین ای اتومات با مصرف سوخت بهینه گزینهای مناسب برای شما هستند، ولی اگر همچنان طرفدار ماشینهای دندهای هستید، با انتخاب وسیعی از این دسته ماشینها مواجه هستید. بد نیست بدانید خیلی از شهروندان در تهران همچنان با ماشین دندهای در رفت و آمد هستند.

طرح زوج یا فرد

اگر ماشین مورد نظر خود را برای ورود به منطقه طرح دار اجاره میکنید باید مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را برای وسیله نقلیه خود فراهم کنید. اپلیکیشن تهران من به شما این امکان را میدهد به راحتی طرح مورد نظر با توجه به تاریخ ورود به آن را خریداری کنید.

نحوه اجاره ماشین

اتولی این شرایط را برای شما فراهم آورده است که با ساخت حساب کاربری به نام خود و پیروی از قوانین مشخص در کمترین زمان ماشین موردنظر خود را برای مدت زمان مشخص در اختیار داشته باشید.

با اجاره ماشین در تهران میتوانید در پایتخت به سبک خود و البته با وسیله تقلیه انتخابی خود تردد کنید.